फेरियो काठमाडौंको मुहार, दसैंमा घर गएकाहरुले काठमाडौं चिन्न मुस्किल पर्ला (भिडियो)

sf7df8f}F, @@ c;f]h -/f;;_ M ldq/fi6« u0ftGq rLgsf /fi6«kltsf] g]kfn e|d0fsf] cj;/ kf/]/ c/lgsf] /fhdfu{cGtu{t aa/ dxndf g]kfn lrgfpg] ljleGg t:jL/ cªlst af]8{x? /fv]/ emls emsfp agfOb} . t:jL/ M /Tg >]i7

जव काठमाडौंमा विदेशबाट अतिविशिष्ट अतिथिको आगमन तालिका तय हुन्छ, त्यसपछि रकेटको गतिमा काम हुन्छ, सडकको खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ । अहिले काठमाडौंको मुहार रातारात फेरिएको छ । अतिविशिष्ट अतिथिलाई जुन लेन भएर हिडाउने हो त्यो लेनमा सडकको खाल्डा पुरिँदैछ, कतै सडक पेटीमा रंगरोगन गरिँदैछ त कतै ज्रेब्रा क्रसिङमा रंग लगाउने काम भइरहेको छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन, विमिस्टेक सम्मेलनदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पटक–पटकको भ्रमणका क्रममा काठमाडौंमा सडकहरु यसरी नै रातारात चिल्लो पारिएका थिए र पेटी र रेलिङहरु रंगिएका थिए । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका लागि दशैंको बेलामा सडक त्यसरिनै धमाधम बनाईदै छ ।

एयर्पोर्ट हुँदै आउने बाटो सबै तिर रंगिच८गी बनाईदै छ भने कतै फ्लेक्स हालेर नराम्रा चिजलाई ढाकिदैछ । अझ तिनकुनेको त्यो फोहोरले ढाकिएको पार्कमा परिणत भएको छ । तिनकुने को चौर अहिले हरियो दादा भएको छ वरपर फूल र बिभिन्न बिरुवा रोपेर त्यो चौरको मुहारनै फेरिएको छ ।